ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) รูปผู้อำนวยการ สนง. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเดิม(ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) โทรศัพท์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา โทรสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่เว็บไซต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขที่และหมู่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.มัธยมศึกษาบึงกาฬ นางกษมา ป้องกัน0924252778สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ2111บึงกาฬ-พังโคนบึงกาฬเมืองบึงกาฬหนองคาย38000
2.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กรุงเทพมหานคร
3.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นายรัฐอิสรา กงวงษ์หนองบัวลำภู39170
4.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กรุงเทพมหานคร
5.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
6.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
7.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
8.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
9.มัธยมศึกษาขอนแก่น นายจักราวุธ สอนโกษา06-5532-5297 0-4300-9867 0-4325-5367http://www.kksec.go.th4732มลิวรรณบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น40000
10.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กรุงเทพมหานคร
11.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
12.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์กรุงเทพมหานคร
13.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 นายปัญญารัฐฏน์ จันทร์กอง
14.มัธยมศึกษาอุดรธานี
15.ประถมศึกษาเลย เขต 1
16.ประถมศึกษาเลย เขต 2 นายสวัสดิ์ แสงขันผอ.สพป.พะเยา 104281905-6042810904https://www.loei2.go.th/บ้านโนนสว่าง256 หมู่ 3มะลิวรรรณศรีสงครามวังสะพุงเลย42103
17.ประถมศึกษาเลย เขต 3 นายปัญจพล แสงคำไพกรุงเทพมหานคร
18.มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
19.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นายหนองคาย
20.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กรุงเทพมหานคร
21.ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1 กรุงเทพมหานคร
22.มัธยมศึกษาหนองคาย
23.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
24.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
25.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายศุภชัย ศรีหาใต้043762363043762363http://www.mkarea3.go.th/354 2หัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม44140
26.มัธยมศึกษามหาสารคาม นายจักราวุธ สอนโกษา0655325297ร้อยเอ็ด-มหาสารคามแวงน่างเมืองมหาสารคามมหาสารคาม44000
27.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
28.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
29.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายสุเทพ ปาลสาร043-571388 โ043-572342www.roiet3.go.thอำเภอโพนทอง664 หมู่ 3โพนทอง-หนองพอกแวงโพนทองร้อยเอ็ด45110
30.มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก0656265295-www.secondary27.go.th46-เทวาภิบาลในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด45000
31.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายวิเศษ พลอาจทัน093-4705608สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 199/7สนามบินกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์46000
32.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
33.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
34.มัธยมศึกษากาฬสินธุ์
35.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
36.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายพลชัย ชุมปัญญาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา072721155917ส่วนราชการสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร47110
37.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นายมงคล รุ่งสว่าง042-792131-134042-791205https://sakonnakhon3.go.th/new/ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส530 หมู่ที่ 5เดื่อเจริญวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร47120
38.มัธยมศึกษาสกลนคร
39.ประถมศึกษานครพนม เขต 1
40.ประถมศึกษานครพนม เขต 2 นายวีรพล สารบรรณผอ.สพป.นครพนม เขต 2ืnkp2.go.thสพป.นครพนม เขต 210 หมู่ 9 ศรีสงคราม - ท่าดอกแก้วศรีสงครามศรีสงครามนครพนม48150
41.มัธยมศึกษานครพนม นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุนครพนม48000
42.ประถมศึกษามุกดาหาร นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะมุกดาหาร
43.มัธยมศึกษามุกดาหาร