ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) รูปผู้อำนวยการ สนง. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเดิม(ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) โทรศัพท์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา โทรสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่เว็บไซต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขที่และหมู่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.มัธยมศึกษาบึงกาฬ นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง0800764531สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ2111บึงกาฬ-พังโคนบึงกาฬเมืองบึงกาฬหนองคาย38000
2.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กรุงเทพมหานคร
3.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นายรัฐอิสรา กงวงษ์หนองบัวลำภู39170
4.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กรุงเทพมหานคร
5.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
6.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
7.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
8.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
9.มัธยมศึกษาขอนแก่น นายจักราวุธ สอนโกษา06-5532-5297 0-4300-9867 0-4325-5367http://www.kksec.go.th4732มลิวรรณบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น40000
10.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กรุงเทพมหานคร
11.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
12.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์กรุงเทพมหานคร
13.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 นายปัญญารัฐฏน์ จันทร์กอง
14.มัธยมศึกษาอุดรธานี
15.ประถมศึกษาเลย เขต 1
16.ประถมศึกษาเลย เขต 2 นายประสิทธิ์ คำกิ่งผอ.สพป.เลย 304281905-6042810904https://www.loei2.go.th/บ้านโนนสว่าง256 หมู่ 3มะลิวรรรณศรีสงครามวังสะพุงเลย42103
17.ประถมศึกษาเลย เขต 3 นายปัญจพล แสงคำไพกรุงเทพมหานคร
18.มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
19.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นายหนองคาย
20.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กรุงเทพมหานคร
21.ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1 กรุงเทพมหานคร
22.มัธยมศึกษาหนองคาย
23.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
24.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
25.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ043762363043762363http://www.mkarea3.go.th/354 2หัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม44140
26.มัธยมศึกษามหาสารคาม
27.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
28.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
29.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
30.มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
31.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุริยะ ใจวงษ์สนามบินกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
32.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
33.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
34.มัธยมศึกษากาฬสินธุ์
35.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
36.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
37.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
38.มัธยมศึกษาสกลนคร
39.ประถมศึกษานครพนม เขต 1
40.ประถมศึกษานครพนม เขต 2
41.มัธยมศึกษานครพนม
42.ประถมศึกษามุกดาหาร นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะมุกดาหาร
43.มัธยมศึกษามุกดาหาร